วิสัยทัศน์

          ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมจะจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้ำนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

พันธกิจ
          ๑.จัดโครงสร้างการบริหารให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          ๒.ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพทักษะกระบวนการในทุกๆ ด้าน
          ๓. จัดส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
          ๔. สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียน รักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความภูมิใจในสถานศึกษา
          ๕. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
          ๖. จัดหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการบูรณาการที่เหมาะสม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          ๗. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ค่านิยมของโรงเรียน      
           โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม เป็นองค์กรแห้งการเรียนรู้ ยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
          รักสะอาด มารยาทดี มีน้ำใจ 

เป้าประสงค์หลักของโรงเรียน

                 ด้านผู้เรียน
                  ๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสินทรียภาพ
                  ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
                  ๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
                  ๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
                  ๕. ผู้เรียนมีมความรูู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
                  ๖. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

                  ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
                   ๑. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
                   ๒. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                   ด้านระบบการบริหารจัดการ
                    ๑. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
                    ๒. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
                    ๓. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกระทรวง
                    ๔. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
                    ๕. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด
                    ๖. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพที่สูงขึ้น

                    ด้านชุมชนและภาคีเคือข่าย
                    ๑. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
                    ๒. การระดมทรัพยากรจากชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา

 กลยุทธ์ของโรงเรียน
                    ๑. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
                        ๑.๑  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
                        ๑.๒ เร่งรัดพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
                        ๑.๓ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
                        ๑.๔ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ติดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
                        ๑.๕ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ตลอดจนมีทักษะในการทำงาน
                        ๑.๖ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ
                    ๒. กลยุทธ์ด้านการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ระดับมืออาชีพ
                        ๒.๑ พัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณที่กำหนด
                        ๒.๒ พัฒนาผู้บริหาร ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
                        ๒.๓ ส่งเสริมพัฒนางานด้วยวิธีการทางการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา
                    ๓. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
                        ๓.๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
                        ๓.๒ พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
                        ๓.๓ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฏกระทรวง
                        ๓.๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
                        ๓.๕ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
                    ๔. กลยุทธ์ด้านประสานชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาโรงเรียน
                        ๔.๑ ประสานความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ในการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
                        ๔.๒ การระดมทรัพยากรจากชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสถานศึกษา