ทำเนียบผู้บริหาร


นายศักดิ์  ซารัมย์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมศักดิ์  ศรีพฤกษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป

นางดวงเดือน  เขื่อนคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายชาญยุทธ  เทวรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายชัยวัฒน์  พลธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล