โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไทยรัฐ วงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ศรีพฤกษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ พลธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :